HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MIKROTIK LOAD-BALANCING NHIỀU WAN

Tháng Mười 19, 2017 11:45 sáng

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MIKROTIK LOAD-BALANCING NHIỀU WAN

Mikro cho phép cấu hình quy định port bất kỳ làm port WAN đồng thời cho phép cấu hình Load Balancing cùng lúc để chạy đồng thời.

I> Quy định port, đặt tên WAN, LAN

Vào Interfaces -> Interface lựa chọn các port làm WAN và LAN để đổi tên tương ứng.

Chú ý: các Port LAN có thể bridge lại để chạy như 1 port, các port WAN phải là các port độc lập (không có Master port), các port cần đổi tên để có thể phân định được

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Trong bài viết này sử dụng router RB2011UiAs-2HnD-IN với cấu hình bốn port eth1, eth2, eth3, eth4 làm 4 port wan1, wan2, wan3, wan4 và các port eth6 (master port của các port eth7, eth8, eth9, eth10) , eth5 được bridge lại làm một port LAN local là bridge-local (như hình trên)

II> Cấu hình Load Balancing nhiều WAN

1 Cấu hình tài khoản đường truyền

– Cấu hình địa chỉ IP cho WAN tuỳ thuộc loại hình là PPPoE hoặc là Static IP

– Cấu hình PPPoE client

Vào Interfaces ->Interface ->Add new chọn PPPoE

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương tự ta cấu hình cho các WAN2, WAN3,WAN4 với tài khoản PPPoE

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

2 Cấu hình địa chỉ IP và quy nhóm

Với cấu hình như trên thì yêu cầu địa chỉ IP tĩnh

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Địa chỉ IP Gateway

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Để quy nhóm IP ta cấu hình như sau

Vào IP ->Firewall ->Address List chọn Add new

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Ở đây ta tuỳ thuộc vào có một hoặc nhiều dải IP DHCP local mà có thể quy cùng nhóm Address list.

Cấu hình IP WAN và quy nhóm

Với các đường truyền WAN phải xác định địa chỉ IP tĩnh và cấu hình Address list sử dụng chung một tên nhóm Address list cho các IP WAN trên các đường truyền khác nhau

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

3 Nat Masquerade cho các đường truyền WAN

Vào IP ->Firewall ->NAT click Add new

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Cấu hình NAT

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Thực hiện tương ứng cho từng đường truyền WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

4 Cấu hình các quy tắc Mangle-Load Balancing

Vào IP ->Firewall ->Mangle ->Add new

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Cấu hình cho phép tất cả các lưu lượng được kết nối vào mạng

  • kết nối local tới WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

  • Kết nối local với nhau

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

  • Tất cả các lưu lượng từ Interface Local được phép kết nối tới WAN

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Cách đánh dấu nhãn cho tất cả các kết nối từ bên ngoài

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương tự như trên tạo các New Connection Mark cho các wan appoe-out2,  wan appoe-out3, wan appoe-out4 là wan2_conn, wan3_conn, wan4_conn

Tạo một chính sách định tuyến mới sẽ được nhảy tới

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Cấu  hình đánh dấu nhãn định tuyến cho upload gói tin từ kết nối được đánh dấu nhãn (từ Local ra WAN)

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương ứng tạo các New Routing Mark ứng với các Connection Mark wan2_conn, wan3_conn, wan4_conn là wan2_traffic, wan3_traffic, wan4_traffic

Cấu hình đánh dấu nhãn định tuyến cho các gói trả lời về của router (Internet vào WAN)

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương ứng tạo các cấu hình output wan2_conn, wan3_conn, wan4_conn với nhãn mark routing là    wan2_traffic, wan3_traffic, wan4_traffic

PCC-chia lớp cho mỗi kết nối

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương ứng ta chia lớp kết nối cho các wan2_conn, wan3_conn, wan4_conn tuỳ chọn với số dư chia lớp là 1,2,3 trong phần sau cùng của mục Per Connection Classifier

Sau khi cấu hình xong ta có bảng quy tắc Mangle như dưới đây

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

5 Cấu hình router

Cấu hình defaul router cho các IP WAN

Vào IP ->Router chọn Addnew

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Cấu hình các thông số sau

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương tự ta cấu hình cho các WAN khác

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tiếp theo cấu hình DefaultRouter cho LoadBalancing

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

Tương tự cấu hình cho các WAN Mark routing khác, ở cột Distance để giống nhau là 1

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

6 Cấu hình DNS

Vào IP-> DNS và cấu hình địa chỉ DNS như sau

Hướng dẫn cấu hình MikroTIK Load-Balancing nhiều WAN

 

Chuyên mục: ,